นายมูฮันมัด ดือราแม รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา รักษาการตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอนาทวีเป็นประธานกล่าวปิด และมอบวุฒิบัตรให้แก่ผู้เข้ารับการอบรมในโครงการนิเทศ ติดตาม การดำเนินงานกิจการศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) สังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอนาทวี ประจำปีการศึกษา 2566
16 มี.ค. 66 10:51 น. 128 ครั้ง
Waiya Churung
Admin สช.อ.นาทวี

วันที่ 14 มีนาคม 2566 เวลา 15.30 น. นายมูฮันมัด ดือราแม รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา รักษาการตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอนาทวีเป็นประธานกล่าวปิด และมอบวุฒิบัตรให้แก่ผู้เข้ารับการอบรมในโครงการนิเทศ ติดตาม การดำเนินงานกิจการศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) สังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอนาทวี ประจำปีการศึกษา 2566 ในกิจกรรมที่ 3 อบรมเชิงปฏิบัติการการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน ที่จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 13-14 มีนาคม 2566 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3 อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา