นางจิราวรรณ หิรัญวงศ์ (ผอ.สช.อ.เทพา) เป็นประธานเปิดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2565 โรงเรียนมูลนิธิอิตีซอมวิทยา
23 ก.พ. 66 15:05 น. 160 ครั้ง
admin สช.อ.เทพา
admin สช.อ.เทพา

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 (เวลา 08.30 น.) นางจิราวรรณ หิรัญวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอเทพา เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2565 โรงเรียนมูลนิธิอิตีซอมวิทยา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อฝึกให้นักเรียนเป็นผู้มีระเบียบ วินัย รู้จักเสียสละ เพื่อส่วนรวม เพื่อบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อตนเองและผู้อื่น และมีความจงรักภักดีต่อสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว โรงเรียนมูลนิธิอิตีซอมวิทยา อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา ทั้งนี้ได้ชมกิจกรรมแหล่งเรียนรู้ และภูมิปัญญาท้องถิ่น ของนักเรียนโรงเรียนมูลนิธิซอมวิทยา