สช.จังหวัดสงขลา จัดประชุมโครงการการบริหารจัดการศึกษาโดยใช้ศูนย์เครือข่ายเป็นฐาน (Education Management through Network Centers : EMNC) ครั้งที่ 1
1 ก.พ. 66 16:20 น. 51 ครั้ง
นายปรัชญา รุ่งเรือง
พนักงานประชาสัมพันธ์

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 น.สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลาจัดประชุมโครงการการบริหารจัดการศึกษาโดยใช้ศูนย์เครือข่ายเป็นฐาน (Education Management through Network Centers : EMNC) ครั้งที่ 1 เพื่อหารือในการกำหนดทิศทาง และแนวทางการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนเอกชนทุกประเภท ซึ่งมี นายมูฮันมัด ดือราแม นางสาวเฉลิมศรี ชุติธรรมวงศ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา, ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอ หัวหน้ากลุ่มงาน ประธานศูนย์เครือข่ายฯทั้งในระบบและนอกระบบ และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม โดยมี ดร.สุกรี แวมูซอ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมโรงเรียนสวัสดิ์บวร อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา


ข่าวจาก: facebook