คณะผู้บริหาร สช.จ.สงขลา เข้าร่วมประชุมหารือแนวทางการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้
31 ม.ค. 66 15:35 น. 17 ครั้ง
นายปรัชญา รุ่งเรือง
พนักงานประชาสัมพันธ์

วันที่ 31 มกราคม 2566 เวลา 10.00 น. ดร.สุกรี แวมูซอ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยนายมูฮันมัด ดือราแม นางสาวเฉลิมศรี ชุติธรรมวงศ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา, ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอและเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุมหารือแนวทางการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ณ ห้องประชุมราชันย์ ชั้น 5 โรงแรมสยามออเรียนทัล อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยมี นายชนธัญ แสงนุ่ม รองเลขาธิการ ศอ.บต. และ นายประพัทธ์ รัตนอรุณ รองเลขาธิการ กช. เป็นประธานในการประชุม

.

ซึ่งพลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานกรรมการยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (กพต,) ได้มีข้อสั่งการในการประชุม กพต. (สัญจร) ครั้งที่ 5/2565 เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2565 ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี โดยให้ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการปรึกษาหารือเพื่อร่วมกันวางแผนการทำงานยกระดับการศึกษาในพื้นที่ในทุกบริบทการศึกษาให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตของประชาชนและความต้องการของโลกปัจจุบันอย่างเต็มที่ โดยเฉพาะการจัดการศึกษาเอกชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ทั้งโรงเรียนในระบบ -นอกระบบ ศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) สถาบันการศึกษาปอเนาะ ซึ่งเป็นแหล่งการเรียนรู้ศาสนาอิสลามที่มีความสำคัญอย่างมากในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้


ข่าวจาก: facebook