นายมณฑล ภาคสุวรรณ์ เลขาการเลขาธิการ กช. รับเกียรติเป็นประธานในพิธีมอบโล่เกียรติคุณแก่ผู้บริหารครูและบุคลากรโรงเรียนเอกชน 14 จังหวัดภาคใต้
28 ม.ค. 66 18:17 น. 128 ครั้ง
นายปรัชญา รุ่งเรือง
พนักงานประชาสัมพันธ์

วันที่ 28 เดือนมกราคม พ.ศ. 2566 เวลา 09.30 น. นายมณฑล ภาคสุวรรณ์ เลขาการเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาเอกชน รับเกียรติเป็นประธานในพิธีมอบโล่เกียรติคุณแก่ผู้บริหารครูและบุคลากรโรงเรียนเอกชน 14 จังหวัดภาคใต้ และมอบนโยบายการพัฒนาการศึกษาเอกชนภาคใต้แก่ผู้บริหารโรงเรียนเอกชน พร้อมนี้นายธีระพันธ์ พุทธิสวัสดิ์ ที่ปรึกษาเลขาธิการ กช. ร่วมบรรยายพิเศษ "ทิศทางการบริหารการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชนในอนาคต” ซึ่งมี ดร.สุกรี แวมูซอ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา ร่วมในพิธี ณ โรงแรมบุรีศรีภู คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา


ข่าวจาก: facebook