ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอสะบ้าย้อย เป็นประธานโครงการประชุมผู้บริหารศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด(ตาดีกา)
19 ม.ค. 66 15:34 น. 111 ครั้ง
Admin สช.อ.สะบ้าย้อย
Admin สช.อ.สะบ้าย้อย

วันที่ 19 มกราคม 2566นายอุทิศ อมรมณี ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอสะบ้าย้อย เป็นประธานโครงการประชุมผู้บริหารศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด(ตาดีกา) สังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอสะบ้าย้อย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้บริหาร บุคลากรทางการศึกษา และเพื่อส่งเสริมการพัฒนาการศึกษาเอกชนในเขตพื้นที่อำเภอสะบ้าย้อยให้เป็นไปอย่างมีคุณภาพ และมีประสิทธิภาพนำไปสู่การยกระดับการศึกษาให้สูงขึ้นภายใต้นโยบายของรัฐ และสอดคล้องเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาการศึกษาเอกชน โดยมีเจ้าหน้าที่สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอสะบ้าย้อย ผู้บริหาร ครูผู้สอน ศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด(ตาดีกา) อำเภอสะบ้าย้อยเข้าร่วมโครงการ โดยมีนายอับดุลการิม ลาดอ ผู้ชำนาญการอิสลามศึกษา เป็นวิทยากรให้ความรู้ในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอสะบ้าย้อย