ดร.สุกรี แวมูซอ ผอ.สช.จ.สงขลา เข้าร่วมเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในการจัดเวทีแลกเปลี่ยนแผนกลยุทธ์และแนวทางการประเมินผลโครงการของโรงเรียน ในโครงการสนับสนุนโรงเรียนพัฒนาตนเอง รุ่นที่ 2 ปี 2565
23 พ.ย. 65 14:30 น. 13 ครั้ง
นายปรัชญา รุ่งเรือง
พนักงานประชาสัมพันธ์

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 เวลา 08.30 น. ดร.สุกรี แวมูซอ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา เข้าร่วมเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในการจัดเวทีแลกเปลี่ยนแผนกลยุทธ์และแนวทางการประเมินผลโครงการของโรงเรียน ในโครงการสนับสนุนโรงเรียนพัฒนาตนเอง รุ่นที่ 2 ปี 2565 ซึ่งมีโรงเรียนในสังกัดเข้าร่วม 8 โรง จัดโดยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ผ่านโปรแกรม Zoom Cloud Meeting


ข่าวจาก: facebook