สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอเทพา จัดโครงการประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชน ครั้งที่ 1/2566
10 พ.ย. 65 15:45 น. 121 ครั้ง
admin สช.อ.เทพา
admin สช.อ.เทพา

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอเทพา จัดโครงการประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชน ครั้งที่ 1/2566 เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้โรงเรียนเอกชน มีการขับเคลื่อนนโยบายไปในทิศทางเดียวกันภายใต้นโยบายของรัฐบาล และเพื่อให้ผู้บริหารแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้ารการบริหารจัดการศึกษาเพื่อนำไปปฎิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมี นางจิราวรรณ หิรัญวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอเทพา เป็นประธานในการประชุม ในการนี้ได้มอบเกียรติบัตรให้นักเรียน ที่มีผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ(์NT) คะแนนเต็ม 100 คะแนน และโรงเรียนที่มีผลการทดสอบความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน(์RT) มีค่าเฉลี่ยด้านการอ่านรู้เรื่องสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ ณ ห้องประชุมโรงเรียนดารุสสลามศึกษา อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา        การจัดประชุมในครั้งนี้ ได้รับการเอื้อเฟื้อสถานที่และอำนวยความสะดวกอย่างดียิ่งจากผู้บริหารโรงเรียนดารุสสลาม คณะครูและนักการภารโรงทุกท่าน ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้