ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอสะบ้าย้อย เป็นประธานในการประชุมบุคลากรภายในสำนักงานฯ ครั้งที่ 5/2565
12 ต.ค. 65 15:04 น. 51 ครั้ง
Admin สช.อ.สะบ้าย้อย
Admin สช.อ.สะบ้าย้อย

วันที่ 12 ตุลาคม 2565 นายอุทิศ อมรมณี ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอสะบ้าย้อย เป็นประธานในการประชุมบุคลากรภายในสำนักงานฯ ครั้งที่ 5/2565 เพื่อชี้แจงข้อราชการ และร่วมวางแผน ทบทวน ปรับปรุงแนวทางการขับเคลื่อนงานของสำนักงานฯ ให้มีประสิทธิภาพ และร่วมระดมความคิดเห็นจากบุคลากรภายในหน่วยงานเพื่อพัฒนาการดำเนินงาน และรับทราบปัญหา อุปสรรค ในการปฏิบัติงานของบุคลากร ณ ห้องประชุมสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอสะบ้าย้อย