นายอุทิศ อมรมณี ผอ.สช.อ.สะบ้าย้อย พร้อมด้วยบุคลากรในหน่วยงานร่วมต้อนรับ นายบุญพาศ รักนุ้ย รองเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.)
30 ส.ค. 65 14:54 น. 124 ครั้ง
Admin สช.อ.สะบ้าย้อย
Admin สช.อ.สะบ้าย้อย

วันที่ 30 สิงหาคม 2565 นายอุทิศ อมรมณี ผอ.สช.อ.สะบ้าย้อย พร้อมด้วยบุคลากรในหน่วยงานร่วมต้อนรับ นายบุญพาศ รักนุ้ย รองเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ในการพบปะผู้นำศาสนา ครู โรงเรียนตาดีกา ตามโครงการเสริมสร้างคนดีตามหลักศาสนาเพื่อสืบสานและรักษาสังคมพหุวัฒนธรรมที่ดีงามของจังหวัดชายแดนใต้ของสภาสันติสุขตำบลคูหา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เพื่อสนับสนุนอาหารกลางวันให้กับเด็กที่เข้ารับการปลูกฝังหลักการทางศาสนาเบื้องต้นเพื่อเป็นคนดีตามหลักการทางศาสนา จำนวน 7 ศูนย์ฯ ตาดีกา งบประมาณ 297,600 บาท ) ณ มัสยิดนูรุดดีน (บ้านล่องควน) หมู่ที่ 6 ต.คูหา อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา พร้อมมอบปัจจัยการผลิตให้แก่ครัวเรือนเป้าหมายนำร่อง (TPMAP) ตามโครงการบูรณาการขจัดความยากจน และพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดชายแดนภาคใต้ภายใต้ระบบ “1 ข้าราชการ 1 ครัวเรือนยากจน” นางสาวแอเสาะ สาแลแม 11/1 ม.1 ต.จะแหน อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา โครงการส่งเสริมอาชีพเลี้ยงไก่ งบประมาณ 94,400 บาท และร่วมพบปะกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรผสมผสานรักบ้านเกิดตำบลเขาแดง และวิสาหกิจท่องเที่ยวชุมชนตำบลเขาแดง ผู้นำท้องที่ และผู้นำท้องถิ่น ต.เขาแดง อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา ณ ที่ทำการวิสาหกิจชุทชนเกษตรผสมผสานรักบ้านเกิดตำบลเขาแดง (กาแฟถ้ำคอก) ศึกษาแหล่งเรียนรู้โบราณคดี และสถานที่วิปัสสนาหลวงปู่ทวด แหล่งเรียนรู้ที่พักศพหลวงปู่ทวด บ้านถ้ำตลอดหลักที่ 16 ณ วัดถ้ำตลอด