นายมูฮันมัด ดือราแม รอง ผอ.สช.จ.สงขลา รักษาการในตำแหน่ง ผอ.สช.จ.สงขลา เป็นประธานการประชุมสรุปการปิดตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมาย ของสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา ปีงบประมาณ2564 และการตรวจสอบอื่น ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ.2561
18 ส.ค. 65 14:53 น. 46 ครั้ง
นายปรัชญา รุ่งเรือง
พนักงานประชาสัมพันธ์

วันที่ 18 สิงหาคม 2565 เวลา 13.30 น. นายมูฮันมัด ดือราแม รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา เป็นประธานการประชุมสรุปการปิดตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมาย ของสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา ปีงบประมาณ2564 และการตรวจสอบอื่น ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ.2561 ภายหลังจากการดำเนินงานลงพื้นที่เจ้าหน้าที่สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสงขลา เข้าตรวจสอบการดำเนินงานของสำนักงานการศึกษาเอกชนและโรงเรียนในสังกัดในการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ ตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคม 2565 ที่ผ่านมา ซึ่งมีหัวหน้าทุกกลุ่มงาน และเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมรับฟังการสรุปและตอบข้อซักถาม ณ ห้องประชุมสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา


ข่าวจาก: facebook