สช.จ.สงขลา จัดประชุมบุคลากรสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา ประจำเดือนมิถุนายน 2565
30 มิ.ย. 65 15:55 น. 54 ครั้ง
นายปรัชญา รุ่งเรือง
พนักงานประชาสัมพันธ์

วันที่ 30 มิถุนายน 2565 เวลา 13.30 น. สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลาจัดประชุมบุคลากรสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา ประจำเดือนมิถุนายน 2565 เพื่อติดตามและรับฟังรายงานผลการดำเนินงานและปัญหา อุปสรรค ของการดำเนินโครงการของสำนักงานตลอดห้วงเวลาที่ผ่าน และร่วมการวางแผนงานที่กำลังจะดำเนินการภายในเดือนกรกฏาคม 2565 ซึ่งมีหัวหน้ากลุ่มอำนวยการ กลุ่มแผนงานและยุทธศาสตร์ กลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่ ลูกจ้างเหมาบริการ เข้าร่วมประชุม โดยมีนายมูฮันมัด ดือราแม รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา


ข่าวจาก: facebook