สช.จ.สงขลา ดำเนินการจัดโครงการส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
29 มิ.ย. 65 18:51 น. 45 ครั้ง
นายปรัชญา รุ่งเรือง
พนักงานประชาสัมพันธ์

วันที่ 29 มิถุนายน 2565 สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา ดำเนินการจัดโครงการส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ซึ่งมีนายอุทิศ อมรมณี ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอสะบ้าย้อย ร่วมในโครงการดังกล่าว และผู้เข้าร่วมการอบรมได้สะท้อนปัญหาการดำเนินการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในแต่ละบริบทของแต่ละโรงเรียน โดยมี นายมูฮันมัด ดือราแม รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา รับเกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดและมอบวุฒิบัตรในพิธีปิด ณ โรงแรมหรรษา เจบี อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

.

นางสาวสุนิตา หมัดอะดั้ม หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา กล่าวรายงานว่า การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (Distance Learning Television : DLTV) เป็นการจัดการศึกษาที่ใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน โดยสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา ได้จัดทำโครงการส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อให้ครูผู้สอนได้รับเทคนิค และแรงบันดาลใจในการใช้เทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพและให้ผู้บริหาร ครูผู้สอน และเจ้าหน้าที่ มีความรู้ในการใช้เทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) เป็นเครื่องมือในการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน

.

นายมูฮันมัด ดือราแม ประธานในพิธี กล่าวว่า ในการจัดการศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา ผู้ที่เกี่ยวข้องจำเป็นต้องมีความรู้ ความเข้าใจ และต้องให้ความสำคัญกับการดำเนินงานในแต่ละด้าน แต่ละระดับอย่างจริงจัง โดยเฉพาะกระบวนการจัดการเรียนรู้ในห้องเรียน จะเห็นได้ว่าจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม มีบทบาทอย่างยิ่งต่อการศึกษาของไทยในการเรียนออนไลน์ ไม่เฉพาะโรงเรียนที่ห่างไกลแต่ครอบคลุมทุกโรงเรียนทั่วประเทศที่ต้องปิดเรียนเพราะการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ซึ่งคาดหวังว่าทุกโรงเรียนที่เข้าร่วมอบรมในวันที่ จะได้นำความรู้ไปพัฒนาต่อยอดการจัดการเรียนการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมของโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์กับผู้เรียนมากที่สุดต่อไป

.

โครงการส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)ครั้งนี้ ได้ขานรับนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนได้สนับสนุนการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (Distance Learning Television : DLTV) เพื่อแนวทางการแก้ปัญหาการขาดแคลนครูในโรงเรียนขนาดเล็ก และสามารถยกระดับคุณภาพการศึกษาในโรงเรียนเอกชนได้ จึงได้ดำเนินโครงการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) นำร่องในโรงเรียนเอกชนในสังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา โดยได้รับความอนุเคราะห์จาก นางสาวพีรฉัตร แสงฉาย ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดพรุเตาะร่วมเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ มีกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้บริหาร และครูในโรงเรียนนำร่อง​ 6 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา โรงเรียนศาสนอุปถัมภ์ โรงเรียนส่งเสริมอิสลาม โรงเรียนอนุสรณ์เตรียมปัญญา โรงเรียนศาสน์มุสลิมวิทยา และโรงเรียนธรรมคีรีวิทยา และมีโรงเรียนร่วมสังเกตการณ์ จำนวน 1 โรงเรียน คือ โรงเรียนอนุบาลอิสลามสงขลา


ข่าวจาก: facebook