สช.จ.สงขลา จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาระบบการประกันคุณภาพโรงเรียนเอกชนในระบบสังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา ประจำปีงบประมาณ 2565
23 มิ.ย. 65 18:50 น. 46 ครั้ง
นายปรัชญา รุ่งเรือง
พนักงานประชาสัมพันธ์

วันที่ 23 มิถุนายน 2565 กลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาระบบการประกันคุณภาพโรงเรียนเอกชนในระบบสังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา ประจำปีงบประมาณ 2565 ในกิจกรรมสร้างการรับรู้การจัดทำรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาในระบบสารสนเทศด้านการประกันคุณภาพการศึกษา โดยมีนายมูฮันมัด ดือราแม รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา รับเกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดและมอบวุฒิบัตรให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมในพิธีปิด ณ ห้องประชุมจิตจัณ โรงเรียนมัธยมจิตจัณ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

.

นางสาวสุนิตา หมัดอะดั้ม หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ได้กล่าวรายงานในพิธีเปิด สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ให้โรงเรียนเอกชนทุกโรงเรียนจัดทำรายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) ของสถานศึกษาในระบบสารสนเทศด้านการประกันคุณภาพการศึกษา (E-SAR) ซึ่งเป็นระบบนำเข้าข้อมูลและส่ง SAR ออนไลน์ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องตั้งแต่ระดับสถานศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัด สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา ในฐานะหน่วยงานต้นสังกัดของโรงเรียนเอกชนในจังหวัดสงขลา จึงได้จัดทำโครงการส่งเสริมและพัฒนาระบบการประกันคุณภาพโรงเรียนเอกชนในระบบ สังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา ประจำปีงบประมาณ 2565 เพื่อสร้างการรับรู้การจัดทำรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาในระบบสารสนเทศด้านการประกันคุณภาพการศึกษา (E-SAR) ปีการศึกษา 2564 และเพื่อนิเทศ กำกับ ติดตามการดำเนินงานประกันคุณภาพโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษา

.

นายมูฮันมัด ดือราแม ประธานในพิธีกล่าวว่า การประกันคุณภาพการศึกษาเป็นการประเมินและติดตามตรวจสอบคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาแต่ละระดับแต่ละประเภทการศึกษา มีกลไกในการควบคุมตรวจสอบระบบบริหารคุณภาพการศึกษาที่สถานศึกษาจัดขึ้น เพื่อให้เกิดการพัฒนาและสร้างความเชื่อมั่นต่อสาธารณชนว่าสถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และบรรลุเป้าประสงค์ของหน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่กำกับดูแล สถานศึกษาทุกแห่งจึงต้องจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา และดำเนินการตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา 2561 โดยโรงเรียนต้องจัดส่งรายงานผลการประเมินตนเองให้แก่ต้นสังกัดเป็นประจำทุกปี และปัจจุบันระบบการส่งรายงานผลการประเมินตนเองได้เปลี่ยนไปใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือที่เรียนกว่า E-SAR ซึ่งเป็นระบบที่อำนวยความสะดวกทั้งสถานศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัด ลดการเดินทางและลดการใช้กระดาษ

.

การสร้างการรับรู้การจัดทำรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาในระบบสารสนเทศด้านการประกันคุณภาพการศึกษาในครั้งนี้ มีกลุ่มเป้าหมายเป็นครูผู้รับผิดชอบการจัดทำรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาในระบบสารสนเทศด้านการประกันคุณภาพการศึกษา (E-SAR) และเจ้าหน้าที่สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดและอำเภอ จำนวน 172 คน และได้รับความอนุเคราะห์จาก นายซูลกีฟลี กาแบ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอรามัน ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายเกี่ยวกับการจัดทำรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาในระบบสารสนเทศด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ให้หัวข้อการเขียน SAR อย่างไรให้ตอบโจทย์ สมศ. 


ข่าวจาก: facebook