ผอ.สช.อ.จะนะ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมติดตามการตรวจสอบการเบิกจ่ายภาครัฐ และติดตามการแก้ไขตามข้อเสนอแนะของหน่วยงานตรวจสอบภายใน
16 มิ.ย. 65 17:02 น. 28 ครั้ง
นายสุชาติ ชิรยานนท์
พนักงานจัดกิจกรรมการศึกษา

วันที่ 16 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. นายอนุพงศ์ สุวรรณเวหา ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอจะนะ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมติดตามการตรวจสอบการเบิกจ่ายภาครัฐ และติดตามการแก้ไขตามข้อเสนอแนะของหน่วยงานตรวจสอบภายใน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของโรงเรียนเอกชนในอำเภอ จำนวน 3 โรง ประกอบด้วย โรงเรียนรุ่งโรจน์วิทยา โรงเรียนศาสนบำรุง (สอลิหุดดีน) และโรงเรียนตัสดีกียะห์