ผอ.สช.อ.จะนะ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ ตรวจนิเทศ และติดตาม การขอรับเงินอุดหนุนรายบุคคลของโรงเรียนเอกชนในระบบ ปีการศึกษา 2565
16 มิ.ย. 65 16:57 น. 25 ครั้ง
นายสุชาติ ชิรยานนท์
พนักงานจัดกิจกรรมการศึกษา

วันที่ 15 มิถุนายน 2565 เวลา 08.30 น.— 17.00 น. นายอนุพงศ์ สุวรรณเวหา ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอจะนะ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ คณะกรรมการตามคำสั่งสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา ตรวจนิเทศ และติดตาม การขอรับเงินอุดหนุนรายบุคคลของโรงเรียนเอกชนในระบบ ปีการศึกษา 2565 สังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอจะนะ จำนวน 3 โรง ประกอบด้วย โรงเรียนแสงธรรมวิทยามูลนิธิ โรงเรียนอันซอรียะห์วิทยา และโรงเรียนตัสดีกียะห์ รวมจำนวนนักเรียน 1,513 คน พบว่า โรงเรียนดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย