เลขาธิการ กช. ประธานในการประชุมผู้บริหารและข้าราชการสังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดและอำเภอ
2 พ.ย. 60 07:08 น. 173 ครั้ง
วันที่ ๒ พฤศจิกายน  ๒๕๖๐ นายสมคิด  เจ้ยชุม  ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอ และข้าราชการ ร่วมประชุมโครงการเสริมสร้างความรู้และทักษะเพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานของข้าราชการสังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดและอำเภอ ระหว่างวันที่ ๒ - ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ โรงแรมไดอิชิ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา โดย ดร.พะโยม  ชิณวงศ์  เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน  ประธานในการประชุม มีผู้บริหารและข้าราชการสังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดและอำเภอในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้เข้าร่วมประชุม ประมาณ ๔๐ คน