ผอ.สช.อ.จะนะ พร้อมด้วยบุคลากรเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการเปิดเรียน On site ของโรงเรียนเอกชนในสังกัด
26 พ.ค. 65 16:36 น. 167 ครั้ง
นายสุชาติ ชิรยานนท์
พนักงานจัดกิจกรรมการศึกษา

วันที่ 26 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.00 น. นายอนุพงศ์ สุวรรณเวหา ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอจะนะ พร้อมด้วยบุคลากรเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการเปิดเรียน On Site ของโรงเรียนในระบบ สังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอจะนะ จำนวน 3 โรง ประกอบด้วย โรงเรียนบุสตานุดดีน โรงเรียนรัศมีอนุสรณ์ และโรงเรียนดีนูลอิสลาม เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับโรงเรียน สนทนาซักถาม มาตรการแนวทางการดำเนินการเปิดการเรียนการสอน On site รวมทั้งปัญหาและข้อเสนอแนะอื่นๆ พบว่า โรงเรียนมีมาตรการและแนวทางการดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย    ภาพ : นายอับดนเล๊าะ สอมัน  /ข่าว : สุชาติ ซิรยานนท์