ประสานข้อมูล ด้านการศึกษาของ รร.เอกชนในสังกัด
18 พ.ค. 65 21:17 น. 18 ครั้ง
Admin สช.อ.สะบ้าย้อย
Admin สช.อ.สะบ้าย้อย

18 พฤษภาคม 2565
นายอุทิศ อมรมณี ผอ.สช.อ.สะบ้าย้อย พร้อมเจ้าหน้าที่
ได้ตอนรับเจ้าหน้าที่ทหาร หน่วย 605  ซึ่งมาติดต่อ ประสานข้อมูล ด้านการศึกษาของ รร.เอกชนในสังกัด เพื่อความปรองดองสมานฉันท์ ด้านพหุวัฒนธรรมชายแดนใต้ สนง.อำเภอสะบ้าย้อยยินดีให้ความร่วมมือเสมอมา