สช.จังหวัดสงขลาดำเนินการสอบคัดเลือกนักเรียน ค่าย 2 ศูนย์มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ณ โรงเรียนแสงธรรมวิทยามูลนิธิ อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา
15 พ.ค. 65 14:17 น. 187 ครั้ง
นายปรัชญา รุ่งเรือง
พนักงานประชาสัมพันธ์

วันที่ 15 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.00 น สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลาดำเนินการสอบคัดเลือกนักเรียน ค่าย 2 ศูนย์มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ณ โรงเรียนแสงธรรมวิทยามูลนิธิ อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา

.

โดยนายมูฮันมัด ดือราแม รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา เป็นประธานกรรมการดำเนินการสอบ พร้อมด้วย นางจิราวรรณ หิรัญวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอเทพา และคณะกรรมการดำเนินการสอบ ได้จัดสอบนักเรียนที่ผ่านค่ายพรีโอลิมปิกวิชาการ นักเรียนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีที่ 4 ค่าย 1 ออนไลน์ระหว่างวันที่ 5-14 พฤษภาคม 2565 ที่ผ่านมา เพื่อเข้าสู่ค่ายที่ 2 ต่อไป

.

ค่ายพรีโอลิมปิกวิชาการ จัดขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนร่วมมือกับมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดชายแดนภาคใต้ และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15 ได้กำหนดจัดขึ้นค่ายพรีโอลิมปิกเพื่อส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาศักยภาพทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ให้แก่นักเรียนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ และเพื่อส่งเสริม พัฒนาศักยภาพนักเรียนผู้มีอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี และชีววิทยา ผ่านกระบวนการค่าย เพื่อเป็นเวทีแสดงความรู้ความสามารถ เป็นเวทีพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียนผ่านกระบวนการค่าย เป็นเวทีพัฒนาทักษะชีวิต เป็นห้องเรียนพบปะเพื่อนต่างสถาบัน เป็นเวทีจุดประกายสร้างแรงบันดาลใจในการรักการเรียนวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ ต่อยอดความรู้ทางด้านวิชาการวิชาฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา และคณิตศาสตร์ ตลอดจนส่งเสริมให้นักเรียนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

.

โดยการจัดสอบครั้งนี้ นายพีรศักดิ์ รัตนะ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ลงตรวจเยี่ยมสนามสอบเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ สช.และน้องๆ นักเรียนที่เข้าร่วมสอบในวันนี้


ข่าวจาก: facebook