นิเทศ ติดตาม โครงการค่ายพรีโอลิมปิกวิชาการนักเรียนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีที่ 4
13 พ.ค. 65 16:40 น. 64 ครั้ง
Admin สช.อ.สะบ้าย้อย
Admin สช.อ.สะบ้าย้อย

12 พฤษภาคม 2565 สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา 
ได้ดำเนินการลงพื้นที่ นิเทศ ติดตาม นักเรียนที่เข้าร่วมค่ายพรีโอลิมปิกวิชาการนักเรียนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ณ โรงเรียนอิสลามวิทยามูลนิธิ อ.สะบ้าย้อย จำนวน 5 ราย ซึ่งเป็นนักเรียนในสังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอสะบ้าย้อย ( เขตจังหวัดชายแดนภาคใต้พื้นที่ 4 อำเภอ อำเภอจะนะ เทพา สะบ้าย้อยและนาทวี)
 ที่สอบผ่านการคัดเลือกและยืนยันเข้าร่วมค่ายพรีโอลิมปิกวิชาการนักเรียนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รุ่น1 ผ่านระบบออนไลน์ระหว่างวันที่ 5-14 พฤษภาคม 2565 
จำนวนนักเรียน 60 ราย ซึ่งมีคณะกรรมการดำเนินการนิเทศ ติดตาม ค่ายพรีโอลิมปิกวิชาการนักเรียนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีที่ 4 เข้าพบปะผู้พูดคุย สอบถามความคิดเห็นของผู้ปกครองนักเรียน ครูผู้รับผิดชอบและสร้างขวัญกำลังใจให้นักเรียน โดยมีนายอุทิศ อมรมณี ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอสะบ้าย้อย เป็นประธาน