รอง ผอ.สช.จ.สงขลา ลงนิเทศ ติดตาม นักเรียนที่เข้าร่วมค่ายพรีโอลิมปิกวิชาการนักเรียนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
10 พ.ค. 65 15:38 น. 75 ครั้ง
นายปรัชญา รุ่งเรือง
พนักงานประชาสัมพันธ์

วันที่ 10 พฤษภาคม 2565 สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา ได้ดำเนินการลงพื้นที่ นิเทศ ติดตาม นักเรียนที่เข้าร่วมค่ายพรีโอลิมปิกวิชาการนักเรียนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ณ เคหสถาน ตำบลเกาะนางคำ อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง จำนวน 2 ราย ซึ่งเป็นนักเรียนในสังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา ( เขตจังหวัดชายแดนภาคใต้พื้นที่ 4 อำเภอ อำเภอจะนะ เทพา สะบ้าย้อยและนาทวี) ที่สอบผ่านการคัดเลือกและยืนยันเข้าร่วมค่ายพรีโอลิมปิกวิชาการนักเรียนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รุ่น1 ผ่านระบบออนไลน์ระหว่างวันที่ 5-14 พฤษภาคม 2565 จำนวนนักเรียน 60 ราย ซึ่งมีคณะกรรมการดำเนินการนิเทศ ติดตาม ค่ายพรีโอลิมปิกวิชาการนักเรียนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีที่ 4 (ระดับสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา) เข้าพบปะผู้พูดคุย สอบถามความคิดเห็นของผู้ปกครองนักเรียน ครูผู้รับผิดชอบและสร้างขวัญกำลังใจให้นักเรียน โดยมีนายมูฮันมัด ดือราแม รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา เป็นประธาน     


ข่าวจาก: facebook