ประชุมบุคลากรสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอสะบ้าย้อย
6 พ.ค. 65 18:15 น. 96 ครั้ง
Admin สช.อ.สะบ้าย้อย
Admin สช.อ.สะบ้าย้อย

วันที่ 6 พฤษภาคม 2565 
นายอุทิศ อมรมี ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอสะบ้าย้อย ประชุมบุคลากรสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอสะบ้าย้อย เพื่อชี้แจงข้อราชการ และขับเคลื่อนงานของสำนักงานให้มีประสิทธิภาพ พร้อมติดตามงานด้านต่างๆของ รร.ในสังกัด ให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่กำหนดไว้