รอง ผอ.สช.จ.สงขลา รักษาการในตำแหน่ง ผอ.สช.จ.สงขลา ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการการนำศาสตร์พระราชาสู่การจัดการศึกษาเอกชนที่ยั่งยืน รุ่นที่ 1
5 พ.ค. 65 14:35 น. 26 ครั้ง
นายปรัชญา รุ่งเรือง
พนักงานประชาสัมพันธ์

วันที่ 5 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายมูฮันมัด ดือราแม รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการการนำศาสตร์พระราชาสู่การจัดการศึกษาเอกชนที่ยั่งยืน รุ่นที่ 1 ณ โรงแรมแกรนด์ คราวน์ แกรนด์ อำเภอหาดใหญ่

.

สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส ได้จัดโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งและความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนาพระมหากษัตริย์ ของสถานศึกษาเอกชนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ การนำศาสตร์พระราชาสู่กระบวนการเรียนการสอนแบบ Active Learning ได้กำหนดจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการการนำศาสตร์พระราชาสู่การจัดการศึกษาเอกชนที่ยั่งยืน เพื่อนำความรู้ ความเข้าใจในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของคนในชาติ และแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ตลอดจนปลูกฝังการนำศาสตร์พระราชาสู่การจัดการศึกษาเอกชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ และก่อให้เกิดสันติสุขในพื้นที่อย่างยั่งยืน มีผู้บริหาร ครูฝ่ายวิชาการ และครูผู้สอนสถานศึกษาเอกชน เข้ารับการอบรมระหว่างวันที่ 5-6 พฤษภาคม 2565 โดยได้รับเกียรตินายประพัทธ์ รัตนอรุณ รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เป็นประธานในพิธีเปิด


ข่าวจาก: facebook