โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำเอกสารหลักฐานการศึกษา ผ่านระบบงานทะเบียนสำหรับโรงเรียนเอกชน กิจกรรมที่ 2 ประชุม ติดตาม และตรวจสอบเอกสารหลักฐานการศึกษา
26 เม.ย. 65 15:14 น. 87 ครั้ง
Admin สช.อ.สะบ้าย้อย
Admin สช.อ.สะบ้าย้อย

นที่ 26 เมษายน 2565 นายอุทิศ อมรมณี ผอ.สช.อ.สะบ้าย้อย เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำเอกสารหลักฐานการศึกษา ผ่านระบบงานทะเบียนสำหรับโรงเรียนเอกชน กิจกรรมที่ 2 ประชุม ติดตาม และตรวจสอบเอกสารหลักฐานการศึกษา เพื่อให้การจัดทำเอกสารหลักฐานการศึกษา ปพ . 1-3 ของโรงเรียนในสังกัด มีความถูกต้อง รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ พร้อมส่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทันตามเวลาที่กำหนด