นายอนุพงศ์ สุวรรณเวหา ผอ.สช.อ.จะนะ เป็นประธานการประชุมภาคีเครือข่าย(สช.กศน.) เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานของสถาบันศึกษาปอเนาะในอำเภอจะนะ
17 ก.พ. 65 14:18 น. 107 ครั้ง
นายสุชาติ ซิรยานนท์
พนักงานจัดกิจกรรมการศึกษา

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.30 น. สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอจะนะจัดประชุมประชุมภาคีเครือข่าย (สช.กศน.) ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอจะนะ และพนักงานราชการครู (กศน.) สถาบันศึกษาปอเนาะในอำเภอจะนะ จำนวน 11 คน เพื่อร่วมหารือแนวทางการดำเนินงาน การติดต่อประสานงาน และการประสานความร่วมมือในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อการขับเคลื่อนการดำเนินงานของสถาบันศึกษาปอเนาะในอำเภอจะนะให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  โดยมีนายอนุพงศ์ สุวรรณเวหา ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอจะนะ เป็นประธานการประชุม                        ภาพ :  นายอับดนเล๊าะ สอมัน /นางอรวรรณ เอ็มเหย็บหมุด   ข่าว : นายสุชาติ ซิรยานนท์