สช.จ.สงขลาจัดประชุมการบริหารจัดการศึกษาโดยใช้ศูนย์เครือข่ายเป็นฐาน ครั้งที่ 1/2565
18 ม.ค. 65 14:00 น. 45 ครั้ง
นายปรัชญา รุ่งเรือง
พนักงานประชาสัมพันธ์

วันที่ 18 มกราคม 2565 เวลา 09.00 น. สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา โดยกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ได้จัดประชุมการบริหารจัดการศึกษาโดยใช้ศูนย์เครือข่ายเป็นฐาน ครั้งที่ 1/2565 ตามโครงการการบริหารจัดการศึกษาโดยใช้ศูนย์เครือข่ายเป็นฐาน (Education Management through Network Centers : EMNC) ปีงบประมาณ 2565 (โครงการต่อเนื่อง) เพื่อร่วมสร้างเครือข่ายในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาร่วมกันให้เกิดกระบวนทัศน์ใหม่ในการบริหารงาน ซึ่งมีหัวหน้ากลุ่มงาน สช.จ.สงขลา ประธานกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพ 1-14 และ ประธานกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพนอกระบบ 1-3 เข้าร่วมประชุม โดยมี นายมูฮันมัด ดือราแม รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา


ข่าวจาก: facebook