ประชุม​เพื่อ​เตรียม​ความพร้อม​การจัดสนามสอบทางการศึกษ​าระดับชาติ
13 ม.ค. 65 16:04 น. 33 ครั้ง
นายปรัชญา รุ่งเรือง
พนักงานประชาสัมพันธ์

วันที่ 13 มกราคม 2565 เวลา 14.30 น. นายมูฮันมัด ดือราแม รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา ได้กำหนดประชุมเพื่อเตรียมพร้อมการจัดสนามสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอิสลามศึกษา I-NET ปีการศึกษา 2564 ของศูนย์สอบสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา ซึ่งมีนางพัทธนันท์ ปั้นแก้ว ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา นางสาวธัญรัตน์ ศรีสงค์ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มอำนวยการ และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม โดยมี รอง ผอ.สช.จ.สงขลา เป็นประธานการประชุม ณ ห้องปฏิบัติการรองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา


ข่าวจาก: facebook