สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา จัดพิธีเปิดโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการกำหนดตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานบุคลากรสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา
19 พ.ย. 64 17:08 น. 18 ครั้ง
Watcharachai Sangkaew
พนักงานปฏิบัติการด้านคอมพิวเตอร์

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา จัดพิธีเปิดโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการกำหนดตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานบุคลากรสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา ณ ภูบรรทัด วัลเลย์ รีสอร์ท อำเภอละงู จังหวัดสตูล โดยมีนายมูฮันมัด ดือราแม รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธี

.

นางสาวธัญรัตน์ ศรีสงค์ หัวหน้ากลุ่มอำนวยการ กล่าวรายงานว่า การจัดโครงการครั้งนี้เพื่อต้องการให้บุคลากรในหน่วยงาน มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการกำหนดตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน และเป็นแนวทางให้บุคลากรมีการพัฒนาศักยภาพของตัวเอง ให้มีประสิทธิภาพในการกำหนดตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง สอดคล้องกับภารกิจขององค์กร

.

นายมูฮันมัด ดือราแม รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธี กล่าวว่า โครงการจัดขึ้นเพื่อมุ่งเน้นการประเมินศักยภาพของบุคลากรผ่านเครื่องมือที่เรียกว่า “ตัวชี้วัด” และเป็นแนวทางให้กับบุคลากรในการกำหนดตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานของตนเองให้มีความถูกต้อง ชัดเจน สอดคล้องกับเป้าหมายภารกิจขององค์กรการจัดโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการกำหนดตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน จะนำไปสู่การประเมินที่สะท้อนผลการดำเนินงานที่แท้จริงของส่วนราชการ ก่อให้เกิดการพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององค์กรอย่างแท้จริง และยังได้กล่าวขอบคุณ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอรามัน ที่มาร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่บุคลากรสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา

.

การจัดโครงการครั้งนี้ได้รับเกียรตินายซูลกิพลี กาแบ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอรามัน เป็นวิทยากรบรรยายถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ ซึ่งมีบุคลากรสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา จำนวน 33 คน เข้าร่วมโครงการ ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 18-19 พฤศจิกายน 2564 ณ ภูบรรทัด วัลเลย์ รีสอร์ท อำเภอละงู จังหวัดสตูล


ข่าวจาก: facebook