สช.จ.สงขลา ประชุมหัวหน้ากลุ่มพร้อมเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และเจ้าหน้าที่งานข้อมูลสารสนเทศและเทคโนโลยี เพื่อเตรียมความพร้อมข้อมูลสารสนเทศ ข้อมูลโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา(โควิด-19) ในสถานศึกษา
17 พ.ย. 64 11:16 น. 9 ครั้ง
Watcharachai Sangkaew
พนักงานปฏิบัติการด้านคอมพิวเตอร์

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10.00 น. นายมูฮันมัด ดือราแม รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา ประชุมหัวหน้าพร้อมเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และเจ้าหน้าที่งานข้อมูลสารสนเทศและเทคโนโลยี เพื่อเตรียมความพร้อมข้อมูลสารสนเทศ ข้อมูลโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา(โควิด-19) ในสถานศึกษา ข้อมูลการติดตามการฉีดวัคซีนของผู้บริหาร ครูและนักเรียน รวมทั้งปัญหาอื่นๆ เพื่อรายงานต่อเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน หน่วยงานทางการศึกษาและหน่วยงานอื่นๆที่ขอรับข้อมูล ณ ห้องประชุมสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา โดยมีรองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา เป็นประธานการประชุม


ข่าวจาก: facebook