นายหั้ว ศรีสุด(ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอนาทวี) เป็นประธานในการประชุมบุคลากรสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอนาทวี ครั้งที่2/2564
17 พ.ย. 64 14:34 น. 123 ครั้ง
Waiya Churung
Admin สช.อ.นาทวี

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 (เวลา 10.00น.) นายหั้ว ศรีสุด(ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอนาทวี) เป็นประธานในการประชุมบุคลากรสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอนาทวี ครั้งที่2/2564 เพื่อชี้แจงข้อราชการ และขับเคลื่อนงานของสำนักงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ตลอดจนเพื่อระดมความคิดเห็นจากบุคลากรในการพัฒนาการดำเนินงานและรับทราบปัญหา อุปสรรคในการป