ประเมินความพร้อมสถานศึกษาก่อนเปิดการเรียนการสอน แบบ (on-site) ของสถานศึกษาในจังหวัดสงขลา
29 ต.ค. 64 12:09 น. 207 ครั้ง
admin สช.อ.เทพา
admin สช.อ.เทพา

เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2564 นางจิราวรรณ หิรัญวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอเทพา มอบหมายให้ นายอมร หวันปะรัตน์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ ร่วมประเมินความพร้อมสถานศึกษาก่อนเปิดการเรียนการสอน แบบ (on-site) ของสถานศึกษาในจังหวัดสงขลา ตามคำสั่งจังหวัดสงขลาที่2907/2564 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2564 ณ โรงเรียนเทพพิทยาภาณุมาศ อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา