นายมูฮันมัด ดือราแม รอง ผอ.สช.จ.สงขลา รักษาการในตำแหน่ง ผอ.สช.จ.สงขลา เป็นประธานการประชุมการตรวจสอบคุณสมบัติครูที่ยื่นแบบขอรับเงิน พ.ค.ก. (เพิ่มเติม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
12 ต.ค. 64 12:26 น. 11 ครั้ง
Watcharachai Sangkaew
พนักงานปฏิบัติการด้านคอมพิวเตอร์

วันที่ 12 ตุลาคม 2564 เวลา 10.00 น. นายมูฮันมัด ดือราแม รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา เป็นประธาน พร้อมด้วยคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติ ร่วมประชุมการตรวจสอบคุณสมบัติครูที่ยื่นแบบขอรับเงิน พ.ค.ก. (เพิ่มเติม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุมสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา

....................

โดยพิจารณาเพิ่มเติมจากครูโรงเรียนเอกชนที่จบหลักสูตรการฝึกอบรมครูด้านการสอนคนพิการ พุทธศักราช 2561 ซึ่งเป็นหลักสูตรที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงาน ก.ค.ศ. เพื่อสามารถนำวุฒิบัตรที่ผ่านการฝึกอบรมมาเป็นคุณสมบัติในการขอรับค่าตอบแทนพิเศษ ในอัตราเดือนละ 2,500 บาท และมีพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครูผู้สอน (การศึกษาพิเศษ) บรรจุใหม่ ทำให้มีครูสอนนักเรียนพิการที่มีคุณสมบัติสามารถขอรับเงินเพิ่มพิเศษ ดังกล่าว


ข่าวจาก: facebook