นาย มูฮันมัด ดือราแม รอง ผอ.สช.จ.สงขลา รักษาการในตำแหน่ง ผอ.สช.จ.สงขลา ร่วมแสดงความยินดีกับ ดร.พีรศักดิ์ รัตนะ ในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
10 ต.ค. 64 05:53 น. 8 ครั้ง
Watcharachai Sangkaew
พนักงานปฏิบัติการด้านคอมพิวเตอร์

วันที่ 9 ตุลาคม 2564 นายมูฮันมัด​ ดือราแม ​รองผู้อำ​นวยการสำนั​กงานการศึก​ษาเอกชนจัง​หวัดสงขลา​ รักษา​การ​ใน​ตำแหน่ง​ผู้​อ​ำ​น​ว​ยการส​ำ​นักงาน​การศึกษา​เอกชน​จังหวัด​สงขลา​ ร่วมแสดงความยินดีกับ ดร.พีรศักดิ์ รัตนะ ในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน


ข่าวจาก: facebook