ประชุมบุคลากรสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอเทพา ครั้งที่ 3/2564
11 ต.ค. 64 14:25 น. 11 ครั้ง
admin สช.อ.เทพา
admin สช.อ.เทพา

เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2564 สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอเทพา จัดประชุมบุคลากรสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอเทพา ครั้งที่ 3/2564 เพื่อชี้แจงข้อราชการ และร่วมวางแผน ทบทวน/ปรับปรุงแนวทางการขับเคลื่อนงานของสำนักงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ตลอดจนเพื่อระดมความคิดเห็นจากบุคลากรในการพัฒนาการดำเนินงานและรับทราบปัญหา อุปสรรคในการปฏิบัติงานของบุคลากรทั้งกลุ่มบริหารงานทั่วไปและกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา โดยมี นางจิราวรรณ หิรัญวงศ์ (ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอเทพา) เป็นประธานในการประชุม