สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา จัดโครงการจัดทำรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
13 ก.ย. 64 16:38 น. 16 ครั้ง
Watcharachai Sangkaew
พนักงานปฏิบัติการด้านคอมพิวเตอร์

วันที่ 13 กันยายน 2564 เวลา 08.30 น. สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา จัดโครงการจัดทำรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ซึ่งมีนายหั้ว ศรีสุด ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอนาทวี นายอุทิศ อมรมณี ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอสะบ้าย้อย พร้อมด้วยผู้แทนผู้บริหาร สช.อำเภอ และคณะกรรมการการดำเนินการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา เข้าร่วมประชุม เพื่อสรุปรายงานผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรรจากสำนักคณะกรรมการการส่งเสริมการศึกษาเอกชนและหน่วยงานราชการอื่น ๆ โดยมีนายมูฮันมัด ดือราแม รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา เป็นประธาน ณ ห้องประชุมสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา


ข่าวจาก: facebook