เจ้าหน้าที่สช.อ.จะนะ ลงพื้นที่ตรวจรับพัสดุตามกิจกรรมส่งเสริมความร่วมมือและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กกำพร้าในสถานศึกษานำร่องพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
17 ก.ย. 64 14:29 น. 48 ครั้ง
นายสุชาติ ซิรยานนท์
พนักงานจัดกิจกรรมการศึกษา

วันที่ 16 กันยายน 2564 เจ้าหน้าที่สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอจะนะ ลงพื้นที่ตรวจรับพัสดุตามกิจกรรมส่งเสริมความร่วมมือและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กกำพร้าในสถานศึกษานำร่องพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เพื่อขับเคลื่อนบูรณาการด้านการพัฒนาเสริมสร้างความมั่นคงในการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนกลุ่มเปราะบาง นักเรียนกำพร้าที่กำลังศึกษาในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ณ โรงเรียนตัสดีกียะห์ และโรงเรียนสันติวิทย์ อ.จะนะ จ.สงขลา