นายอนุพงศ์ สุวรรรณเวหา ผอ.สช.จะนะ ประธานคณะกรรมการชุดที่ 1 ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินการจ่ายเงินตามโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
10 ก.ย. 64 09:04 น. 19 ครั้ง
นายสุชาติ ชิรยานนท์
พนักงานจัดกิจกรรมการศึกษา

วันที่ 9 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น. นายอนุพงศ์ สุวรรรณเวหา ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอจะนะ ประธานคณะกรรมการชุดที่ 1 ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินการจ่ายเงินตามโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ณ โรงเรียนเจริญธรรมวิทยา โรงเรียนจริยธรรมศึกษามูลนิธิ และโรงเรียนแสงธรรมวิทยามูลนิธิ ผลการลงพื้นที่ พบว่า การดำเนินการโดยภาพรวมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยภาพ/ข่่าว สุชาติ ซิรยานนท์