สำนักงานการศึกษาการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา กำหนดจัดอบรมการใช้งานแอปพลิเคชันสำหรับประชุมออนไลน์ ให้แก่พนักงานราชการครู สังกัด สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา
9 ก.ย. 64 19:04 น. 117 ครั้ง
Watcharachai Sangkaew
พนักงานปฏิบัติการด้านคอมพิวเตอร์

วันที่ 9 กันยายน 2564 เวลา 09.30 น. กลุ่มงานแผนงานและยุทธศาสตร์ สำนักงานการศึกษาการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา กำหนดจัดอบรมการใช้งานแอปพลิเคชันสำหรับประชุมออนไลน์ ให้แก่พนักงานราชการครู สังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา เพื่อพัฒนาศักยภาพของพนักงานราชการครู ในการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง (Work From Home ) มีคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอเข้าร่วมการอบรม ผ่านวิดีโอทางไกลผ่านจอภาพ Zoom Meeting โดยมี นางจิราวรรณ หิรัญวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอเทพา ได้รับมอบหมายจาก นายมูฮันมัด ดือราแม รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา ให้เป็นประธานในการเปิดการอบรม และมอบหมายนายวัชรชัย สังข์แก้ว พนักงานปฏิบัติการด้านคอมพิวเตอร์ เจ้าหน้าที่งานข้อมูลสารสนเทศและเทคโนโลยี เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ครั้งนี้