สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอจะนะ ประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชนในระบบและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอจะนะ ครั้งที่ ๒ / ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอจะนะ ผ่านโปรแกรม Google Meet
7 ก.ย. 64 13:16 น. 49 ครั้ง
นายสุชาติ ซิรยานนท์
พนักงานจัดกิจกรรมการศึกษา

วันที่ 7 กันยายน 2564 เวลา 10.00 น. นายอนุพงศ์  สุวรรณเวหา ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอจะนะ พร้อมด้วยบุคลากรเจ้าหน้าที่สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอจะนะ ประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชนในระบบและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอจะนะ ครั้งที่ ๒ / ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอจะนะ ผ่านโปรแกรม Google Meet  โดยมีหัวข้อดังนี้ 1. แนวทางการดำเนินงานโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) 2. แนวทางการดำเนินการเกี่ยวกับเงินอุดหนุนที่โรงเรียน 3. การขอหนังสือรับรองสิทธิ์ค่ารักษาพยาบาล กรณีผู้อำนวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษา ติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) 4. ตราสารและรายละเอียดกิจการ โรงเรียนในระบบ 5. แนวปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนและการวัดผลประเมินผลในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 6. การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอิสลามศึกษา (I-NET) การทดสอบความสามารถด้านการอ่าน (RT) ชั้นป.1 และ การทดสอบความสามารถพื้นฐานด้านภาษาไทยและคณิตศาสตร์ (NT) ชั้น ป.3 7. การขออนุญาตเปิดการเรียนการสอนon-site ของสถานศึกษาในจังหวัดสงขลา 8. การแต่งตั้ง-ถอดถอน ผ่านระบบ “ศูนย์บริการการศึกษาเอกชนออนไลน์ : PESOภาพ/ข่าว : นายสุชาติ ซิรยานนท์