สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลาจัดประชุมสรุปผลการดำเนินการตรวจสอบการขอรับเงินอุดหนุนรายบุคคลของโรงเรียนเอกชน ประจำปีการศึกษา2564 ผ่านทางระบบ Google Meet
20 ก.ค. 64 17:51 น. 69 ครั้ง
Watcharachai Sangkaew
พนักงานปฏิบัติการด้านคอมพิวเตอร์

วันที่ 20 กรกฎาคม 2564 เวลา 14.00น. สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลาจัดประชุมสรุปผลการดำเนินการตรวจสอบการขอรับเงินอุดหนุนรายบุคคลของโรงเรียนเอกชน ประจำปีการศึกษา2564 ผ่านทางระบบ Google Meet พร้อมด้วย ผอ.อำเภอทั้ง 4 อำเภอและเลขานุการ ตามคำสั่งสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา ที่ 32/2564 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการขอรับเงินอุดหนุนรายบุคคลของโรงเรียนเอกชนประจำปีการศึกษา 2564 เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย โดยมี นายมูฮันมัด ดือราแม รอง ผอ.สช.จ.สงขลา รักษาการในตำแหน่ง ผอ.สช.จ.สงขลา เป็นประธานในการประชุมฯ
...................
ภาพ/ข่าว : เยาวลักษณ์​ โสพิกุล พนักงาน​จัดการ​งานทั่วไป


ข่าวจาก: facebook