นายมูฮันมัด ดือราแม รองผอ.สช.จ.สงขลา รักษาการ​ใน​ต​ำ​แหน่ง​ ผอ.สช.จ.สงขลา เป็นประธานในการประชุมหัวหน้ากลุ่มงาน สช.สงขลา ผ่านระบบทางไกลวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ (google meet)
19 ก.ค. 64 15:34 น. 72 ครั้ง
Watcharachai Sangkaew
พนักงานปฏิบัติการด้านคอมพิวเตอร์

วันที่ 19 กรกฎาคม 2564 เวลา 14.00 น. นายมูฮันมัด ดือราแม รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา เป็นประธานในการประชุมหัวหน้ากลุ่มงาน สช.สงขลา ผ่านระบบทางไกลวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ (google meet) เพื่อปรึกษาหารือแนวทางการปรับกระบวนการทำงานของหน่วยงานเพื่อให้สอดรับตาม ข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา 9 แห่ง พรก. ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 28) ตามคำสั่ง ศบค. ที่ 10/2564 เรื่อง พื้นที่สถานการณ์ที่กำหนดเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด พื้นที่ควบคุมสูงสุด พื้นที่ควบคุม และพื้นที่เฝ้าระวังสูง ประกาศ ณ วันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 และได้ให้หัวหน้ากลุ่มงานกำชับและติดตามเจ้าหน้าที่ในกลุ่มดำเนินงานตามแผนการปฏิบัติภาระงานปกติในห้วงเวลาของ WFH ปฏิบัติงานนอกสถานที่ (ทำงานที่บ้าน)


ข่าวจาก: facebook