นายมูฮันมัด ดือราแม รองผอ.สช.จ.สงขลา รักษาการ​ใน​ต​ำ​แหน่ง​ ผอ.สช.จ.สงขลา เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2563
14 ก.ค. 64 15:59 น. 69 ครั้ง
Watcharachai Sangkaew
พนักงานปฏิบัติการด้านคอมพิวเตอร์

วันที่ 14 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.30 น. สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนได้กำหนดให้สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา มีการนิเทศ กำกับ ติดตามการประกันคุณภาพโรงเรียนในระบบ ตรวจสอบรายงานการประเมินตนเองประจำปีการศึกษา 2563 จึงได้แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติงานตามคำสั่ง สช.สงขลาที่ 36/2564 ได้มอบหมายกลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา สช.จ.สงขลา จัดประชุมคณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2563 ซึ่งมีคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา สช.จังหวัดสงขลา และเจ้าหน้าที่ สช.อำเภอ ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมผ่านระบบทางไกลวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ (google meet) โดยมีนายมูฮันมัด ดือราแม รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา เป็นประธาน ณ สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา 


ข่าวจาก: facebook