นายมูฮันมัด ดือราแม รองผอ.สช.จ.สงขลา รักษาการ​ใน​ต​ำ​แหน่ง​ ผอ.สช.จ.สงขลา เป็นประธานในการประชุมการดำเนินการตรวจสอบการขอรับเงินอุดหนุนของโรงเรียนเอกชน ประจำปีการศึกษา 2564
5 ก.ค. 64 17:46 น. 44 ครั้ง
Watcharachai Sangkaew
พนักงานปฏิบัติการด้านคอมพิวเตอร์

วันที่ 5 กรกฎาคม 2564 เวลา14.00 นายมูฮันมัด ดือราแม รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา เป็นประธานในการประชุมการดำเนินการตรวจสอบการขอรับเงินอุดหนุนของโรงเรียนเอกชน ประจำปีการศึกษา 2564 พร้อมด้วยคณะกรรมการตามคำสั่งสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา ที่ 32/2564 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการขอรับเงินอุดหนุนรายบุคคลของโรงเรียนเอกชนประจำปีการศึกษา 2564 เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Google Meet)
..................
ภาพ /อรทัย เหมือง​จา​ พนักงาน​ปฏิบัติ​การ​ด้าน​คอม​พิวเตอร์
ข่าว / ฮารีระฮ์ ช่วยเอียด​ พนักงาน​การเงินและบัญชี


ข่าวจาก: facebook