การนิเทศติดตามการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2564 ในสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในสถาบันศึกษาปอเนาะ สังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอสะบ้าย้อย
25 มิ.ย. 64 15:12 น. 84 ครั้ง
Admin สช.อ.สะบ้าย้อย
Admin สช.อ.สะบ้าย้อย

วันที่ 25 มิถุนายน 2564
           นายอุทิศ อมรมณี ผอ.สช.อ.สะบ้าย้อย พร้อมคณะกรรมการนิเทศติดตามการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2564 ลงมาตรวจเยี่ยมสถาบันศึกษาปอเนาะ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในสถาบันศึกษาปอเนาะ สังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอสะบ้าย้อย พร้อมแนะนำการป้องกันการแพร่เชื้อระบาดโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามมารตราการเบื้องต้น                          สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอสะบ้าย้อย ขอขอบคุณโต๊ะครู ผู้ช่วยโต๊ะครู และบุคลากรทุกท่าน ที่ให้การตอนรับและให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี