วันที่ 14 มิถุนายน 2564 นายหั้ว ศรีสุด ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอนาทวี พร้อมด้วยคณะกรรมการ ตามคำสั่งสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอนาทวี ที่ 6/2564 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศ ติดตาม การจัดทำรายละเอียดกิจการโรงเรียนเอกชนนอกระบบ สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอนาทวี ประจำปีงบประมาณ 2564
14 มิ.ย. 64 15:34 น. 251 ครั้ง
Waiya Churung
Admin สช.อ.นาทวี

วันที่ 14 มิถุนายน 2564 นายหั้ว ศรีสุด ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอนาทวี พร้อมด้วยคณะกรรมการ ตามคำสั่งสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอนาทวี ที่ 6/2564 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศ ติดตาม การจัดทำรายละเอียดกิจการโรงเรียนเอกชนนอกระบบ สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอนาทวี ประจำปีงบประมาณ 2564 ได้เข้าตรวจเยี่ยม นิเทศ ติดตามการจัดทำรายละเอียดกิจการโรงเรียนเอกชนนอกระบบ และติดตามดำเนินการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา -2019 (COVID-19) ณ สถาบันศึกษาปอเนาะ จำนวน 2 แห่ง คือสถาบันศึกษาปอเนาะพลีเหนือ และสถาบันศึกษาปอเนาะต้นท้อน