นิเทศติดตามการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียน ปีการศึกษา 2564 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
9 มิ.ย. 64 15:56 น. 125 ครั้ง
Admin สช.อ.สะบ้าย้อย
Admin สช.อ.สะบ้าย้อย

วันที่ 8-9 มิถุนายน 2564 
คณะกรรมการนิเทศ ติดตามชุดที่ 4 ตามคำสั่งสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา ที่22/2564 เข้านิเทศติดตามการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียน ปีการศึกษา 2564 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของโรงเรียนเอกชนในสังกัด จำนวน 8 โรง ได้แก่ โรงเรียนรุ่งภิญโญ โรงเรียนอนุบาลรุ่งภิญโญ โรงเรียนศาสน์สันติธรรม โรงเรียนศาสน์มุสลิมวิทยา โรงเรียนอิรชาดุลอิสลามีย๊ห์ โรงเรียนบาโงยดูรียันอิสลามศึกษา โรงเรียนอิสลามวิทยามูลนิธิ และโรงเรียนธรรมคีรีวิทยา อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา