นางจิราวรรณ หิรัญวงศ์ (ผอ.สช.อ.เทพา) ลงนิเทศติดตามการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียนปีการศึกษา 2564
2 มิ.ย. 64 12:20 น. 140 ครั้ง
admin สช.อ.เทพา
admin สช.อ.เทพา

เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2564 นางจิราวรรณ หิรัญวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอเทพา พร้อมด้วยคณะกรรมการตามคำสั่งสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา ที่ 22/2564 คณะกรรมการนิเทศติดตามการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียน ปีการศึกษา 2564 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)ในโรงเรียนเอกชน สังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา ลงพื้นที่ติดตามการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียน ปีการศึกษา 2564 จำนวน 4 โรง ได้แก่ โรงเรียนรัศมีธรรมวิทยา โรงเรียนอนุสรณ์เตรียมปัญญา โรงเรียนนิติธรรมพิทยานุสรณ์ และโรงเรียนอุปถัมภ์ศาสน์ เพื่อนิเทศติดตามการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียนปีการศึกษา 2564