ประชุม​บุคลากร​​ในสังกัด​สำนักงาน​การศึกษา​เอกชน​จังหวัด​สงขลา​ ประจำเดือนพฤษภาคม ครั้งที่ 5/2564 โดยผ่านระบบ Google Meet
7 พ.ค. 64 15:48 น. 38 ครั้ง
Watcharachai Sangkaew
พนักงานปฏิบัติการด้านคอมพิวเตอร์

วันที่ 7 พฤษภาคม 2564 เวลา 10.30 น. สำนักงาน​การศึกษา​เอกชน​จังหวัด​สงขลา​จัด​ ประชุม​บุคลากร​​สำนักงานในสังกัด​สำนักงาน​การศึกษา​เอกชน​จังหวัด​สงขลา​ ประจำเดือนพฤษภาคม ครั้งที่ 5/2564 โดยผ่านระบบ Google Meet เพื่อติดตาม​และสอบถาม​ปัญหา​ในกา​รดำเนินงาน​แต่ละกลุ่มงาน ​ในช่วงของการปฏิบัติ​หน้าที่​ Work From Home ตามมาตรการลดจำนวน​บุคลากร​ปฎิบัติตาม​หน้าที่ในสำนักงาน​ ช่วงการป้องกัน​การแพร่ระบ​าดโรคโควิด​-19 โดย​มี​ นาย​มูฮั​น​มัด​ ด​ื​อ​รา​แม​ รอง​ผู้​อ​ำ​น​ว​ยการส​ำ​นักงาน​การศึกษา​เอกชน​จังหวัด​สงขลา​ รักษาการ​ใน​ต​ำ​แหน่ง​ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกจังหวัด​สงขล​า เป็นประธานการประชุม ณ สำนั​กงานการศึก​ษาเอกชนจัง​หวัดสงขลา 


ข่าวจาก: facebook