นายมูฮันมัด ดือราแม รองผอ.สช.จ.สงขลา รักษาการในตำแหน่ง ผอ.สช.จ.สงขลา พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ ลงพื้นที่ตรวจสอบความพร้อมของห้องเรียน โรงเรียนดารุลมะฮ์ดียะห์ อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา
27 เม.ย. 64 12:16 น. 65 ครั้ง
Watcharachai Sangkaew
พนักงานปฏิบัติการด้านคอมพิวเตอร์

วันที่ 27 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. นายมูฮันมัด ดือราแม รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยคณะกรรมการตรวจความพร้อมการขออนุญาตจัดตั้งโรงเรียนเอกชนในระบบและการเปลี่ยนแปลงรายการในตราสารจัดตั้งนิติบุคคลของโรงเรียนเอกชนในระบบ ลงพื้นที่ตรวจสอบความพร้อมของห้องเรียนระดับมัธยมศึกษา จำนวน 1 อาคาร เรียน ตามที่โรงเรียนดารุลมะฮ์ดียะห์ อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา ที่ได้ยื่นเสนอเพื่อขอเปลี่ยนตราสารของโรงเรียนตามระเบียบปฏิบัติของพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ.2550 และแก้ไขเพิ่มเติม 2554 โดยมีนายมูฮันมัด ดือราแม รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา เป็นประธาน

-------------------------------

ภายหลังจากการลงตรวจสอบสถานที่คณะกรรมการฯ ได้ร่วมประชุมสรุปโดยอ้างถึงระเบียบและข้อเท็จจริงตามที่ปรากฎ ทั้งนี้ทางคณะกรรมการได้ให้ทางโรงเรียนแก้ไขในบางส่วน ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ เพื่อนำเสนอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดลงนามอนุญาตในการเปลี่ยนแปลงรายการในตราสารจัดตั้งนิติบุคคลของโรงเรียนเอกชนในระบบ เพื่อให้ถูกต้องต่อไป


ข่าวจาก: facebook